Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie (dotyczy wyłącznie konsumentów)

 1. Jeżeli Klientowi przysługuje status konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie od umowy biegnie od dostawy ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w tym poprzez przesłanie na adres pocztowy Sklepu wskazany na wstępie niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, zarówno w przypadku odesłania towaru, jak i w przypadku gdy ze względu w na swój charakter towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W razie skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Sklep zwróci Klientowi zapłaconą cenę oraz koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu. Sklep ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem ceny do czasu zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego tutaj.
 9. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta /Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24 z późn. zm./, w szczególności umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

Zasady zwrotu (nie dotyczy konsumentów)

W przypadku Klientów nie będących konsumentami, zastosowanie znajdują następujące zasady zwrotu towarów:

 1. Zwrotem towaru nie są objęte przypadki: faktycznego zwrotu lub wymiany towaru spowodowane wadami jakościowymi lub ilościowymi towaru, bądź pomyłkami magazynowym skutkującymi błędną realizacją zamówienia. W takich przypadkach stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego w zakresie sprzedaży oraz postanowienia Rozdziału IX niniejszego regulaminu.
 2. Zasady odnoszące się do zwrotu towaru nie dotyczą także zwrotu towarów promocyjnych i z wyprzedaży oraz towarów, których kod towaru rozpoczyna się od oznaczeń 98*, 61* i WN* , a także ciągów wydawczych oraz towarów niemagazynowych i dostarczanych na indywidualne zamówienie Klienta. W takich przypadkach stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego w zakresie sprzedaży oraz postanowienia Rozdziału IX niniejszego regulaminu.
 3. Towar może być zgłoszony do zwrotu tylko przez Klienta, który zakupił go w Sklepie.
 4. Zwrot towaru może być skutecznie dokonany, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:
  1. towar znajduje się w aktualnej ofercie katalogowej,
  2. od momentu zakupu towaru, tj. daty jego wydania Klientowi lub podmiotowi przez niego wskazanemu, nie upłynęło więcej niż 14 dni,
  3. towar był nieużywany, nie jest pozbawiony folii ochronnych i nie jest uszkodzony,
  4. towar posiada oryginalne opakowanie.
 5. W zgłoszeniu muszą znaleźć się następujące informacje:
  1. numer faktury zakupu towaru,
  2. numer seryjny towaru (o ile towar go posiada).
 6. Warunki przyjęcia zwracanego towaru:
  1. Klient posiada pisemne potwierdzenie (awizację) gotowości przyjęcia zwrotu,
  2. Klient prześle towar do Sklepu na własny koszt i ryzyko,
  3. Klient opakuje towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu,
  4. Klient zapłaci na rzecz Sklepu opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny netto zwracanego towaru, tytułem wynagrodzenia za czynności Sklepu związane z przyjęciem zwrotu towaru. Opłata manipulacyjna wymagalna jest z chwilą wystawienia przez Sklep faktury VAT dokumentującej obowiązek jej zapłaty, a Sklep dokona potrącenia wierzytelności z tytułu tej opłaty z wierzytelnością Klienta z tytułu zwrotu ceny towaru.
 7. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, Sklep wystawi Klientowi fakturę korygującą w dniu potwierdzenia zasadności Zwrotu towaru i przyjęcia go do magazynu Sklepu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia zwrotu. Zwrot towarów i w konsekwencji faktura korygująca dotyczą jedynie towarów pełnowartościowych.
 8. Wierzytelności Klienta wynikające z faktury korygującej zostaną w pierwszej kolejności potrącone z wierzytelnościami Sklepu wobec Klienta, w tym z tytułu opłaty manipulacyjnej, a w przypadku ich braku, zwrócone na rachunek Klienta w ciągu 14 dni od wystawienia faktury korygującej i potwierdzenia przez Klienta numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
 9. Odmowa przyjęcia zwrotu i odesłanie towaru przez Sklep może nastąpić w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone powyżej w niniejszym rozdziale.
 10. Odesłanie towaru do Klienta nastąpi w przypadku odmowy jego przyjęcia zgodnie z pkt. 9 powyżej na koszt Klienta wraz z przekazaniem protokołu z oględzin towaru i podaniem przyczyny odesłania.

Reklamacje

 1. Sklep nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na towary. W przypadku gdy towar objęty jest gwarancją producenta, wszelkie prawa Klienta wobec producenta towaru określone są w karcie gwarancyjnej wydanej Klientowi wraz z towarem.
 2. W przypadku reklamacji zgłaszanych przez Klienta posiadającego status konsumenta mają zastosowanie następujące zasady:
  1. Sklep zobowiązany jest wydać Klientowi towar wolny od wad.
  2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych szczegółowo w Kodeksie Cywilnym oraz innych obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi, a w przypadku towarów używanych Sklep odpowiada za wady stwierdzone przed upływem roku od wydania towaru Klientowi.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć w szczególności pocztą na adres Sklepu wskazany w Rozdziale I niniejszego regulaminu.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego.
  6. Zaleca się aby reklamacja zawierała co najmniej oznaczenie towaru, numeru zamówienia, dane kontaktowego Klienta oraz opis wady.
  7. W przypadku żądania zwrotu zapłaconej Ceny, Klient powinien wskazać nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej ceny.
  8. Niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji Sklep poinformuje Klienta o ewentualnej konieczności odesłania towaru celem rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja dotyczy towaru oferowane jako komplet, należy go odesłać w całości.
 3. W przypadku reklamacji zgłaszanej przez Klienta niebędącego konsumentem zastosowanie znajdują następujące zasady:
  1. Rękojmia za wady fizyczne towaru jest wyłączona za wyjątkiem wad, które Sklep podstępnie zataił przed Klientem.
  2. Klient powinien sprawdzić towar w zakresie istnienia wad niezwłocznie po wydaniu pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
  3. Zgłoszenie wady powinno zostać doręczone ze wskazaniem danych zgłaszającego, opisu wady i rachunku bankowego (w razie żądania zwrotu lub obniżenia ceny) pod adres Sklepu.
  4. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia wady jest doręczenie faktury VAT.
  5. W przypadku żądania zwrotu zapłaconej Ceny, Klient powinien wskazać nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej ceny.
  6. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego, bieg terminu zwrotu zapłaconej ceny ulega zawieszenia do momentu wskazania rachunku bankowego.
  7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Sklepu.
  8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
  9. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. W szczególności, Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium