Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszą polityką prywatności, administrator wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych użytkownika, przysługujące użytkownikowi prawa oraz wynikające z przepisów prawa obowiązki administratora wynikające z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA KRYNICKI Piotr Krynicki, ul. Węgierska 182a,  33-300 Nowy Sącz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, NIP 7341741735, REGON 490224990

Możesz się z nami skontaktować:

 • Listownie, na adres: GRUPA KRYNICKI Piotr Krynicki, ul. Węgierska 182a,  33-300 Nowy Sącz
 • Mailowo, na adres: biuro@grupakrynicki.pl 

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku są:
- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

realizacji celów na podstawie Twojej zgody  - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a)  RODO np.:

 • korzystanie z usług newsletterowych,
 • przekazywania informacji na temat promocji produktów i usług,
 • wydarzeń lub akcji organizowanych przez nas, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS - wy

zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:

 • w ramach kupna - sprzedaży, w tym transakcji w sklepie internetowym,
 • obsługi reklamacji, (urządzenia marki SAECO objęte są gwarancją sprzedawcy. Każde urządzenie posiada plomby gwarancyjne, które są podstawą gwarancji. Zerwanie plomb powoduje anulowanie gwarancji.)
 • udzielenia gwarancji,
 • wykonania wycen produktów,
 • zapewnienia poprawnej jakości usług ,
 • obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • obsługi Państwa próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z realizacją,

realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Państwa próśb obsługi Państwa próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
 • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Państwa podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli będą wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 Komu możemy przekazać Twoje dane?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:

1) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;

2) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 1. a) naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 2. b) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 3. c) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np. 
  w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 4. d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową ;

3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. a) naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
 2. b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 3. c) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Państwa zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie;
 4. d) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
 5. e) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

 Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody korzystamy z Państwa danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

 W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres ich realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji. W związku z realizacją przepisów prawa, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych będziemy przechowywać Państwa dane osobowe.

Na czym polega automatyczne podejmowanie decyzji?

Na podstawie Twojej zgody możemy wykorzystywać Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

 • Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobo, -wych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprzeciwu wobec:
 • przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
 • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 • Swoje prawa wymienione możesz realizować w każdym czasie, występując 
  z odpowiednim żądaniem.
 • Z żądaniami opisanymi w punkcie jeden możesz wystąpić do Nas zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
 • Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej , możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować 
o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.

 • Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 • Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 • Udzielimy Ci informacji, na piśmie, według naszego wyboru:
 • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
 • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
 • przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
 • zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
 • Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
 • Pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
 • Odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 • Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 • Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje 
  o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

 

Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies:

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,
  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta (użytkownika) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep.
 3. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania - przeglądarki internetowej.
 4. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu, takich jak w szczególności koszyk zakupów.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności określonej powyżej.
 6. Administrator, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Sklepie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium